Hallitus ja sen tehtävät

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu puheenjohtaja, jonka syysvuosikokous valitsee vuodeksi kerrallaan ja enintään kaksitoista (12) vuosikokouksen valitsemaa jäsentä, joista yksi valitaan Etelä-Karjalan Reserviupseeripiiri ry:n ja Etelä-Karjalan Reserviläispiiri ry:n piiristä. Hallituksen jäsenet valitaan vuosikokouksessa kahdeksi toimintavuodeksi siten, että vuosittain puolet on erovuorossa, ensin arvan mukaan ja sen jälkeen vuorotellen. Hallituksen toimintakausi kestää kalenterivuoden.

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan ja ottaa sihteerin, taloudenhoitajan ja muut tarpeelliset toimihenkilöt. Hallitus on oikeutettu asettamaan toimikuntia. Hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja sekä vähintään puolet sen jäsenistä on läsnä.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä olleessaan varapuheenjohtajan kutsusta. Päätökset tehdään yksinkertaisella enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni. Hallituksen kokouksista on tiedotettava hallituksen jäsenille vähintään seitsemän (7) päivää ennen kokousta.

Hallituksen tehtävänä on:

  1. Toimia yhdistyksen tarkoitusperien toteuttamiseksi.
  2. Edustaa yhdistystä sekä esiintyä vastaajana ja kantajana yhdistyksen puolesta.
  3. Kutsua yhdistys kokouksiin ja valmistella niissä esitettävät asiat.
  4. Toimeenpanna yhdistyksen kokousten tekemät päätökset.
  5. Hoitaa yhdistyksen rahavaroja ja muuta omaisuutta.
  6. Päättää toimihenkilöiden palkkauksesta.
  7. Päättää jäseneksi hyväksymisestä ja erottamisesta.
  8. Laatia ehdotukset yhdistyksen toiminta- ja tilikertomukset.
  9. Laatia ehdotukset yhdistyksen toimintasuunnitelmaksi ja talousarvioksi.
  10. Hoitaa muut yhdistystä koskevat asiat.

 

 


 Hallituksen jäsenet vuosijärjestyksessä


 Päävastuunkantajat 1975-2008